نوشته‌ها

روش انجماد خاک برای بهسازی از طراحی تا مطالعه موردی

حفاظت شده: کلیپ اجرای میکروپایل به عنوان یک روش بهسازی خاک

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

کلیپ اجرای ستون شنی ارتعاشی در شمال غرب کشور

نشست پی های سطحی قرارگرفته بر خاک ها دانه ای نوشته آلن لوتنگر

کلیپ مراحل اجرایی روش ستون شنی ارتعاشی سامان پی

کلیپی جذاب از اجرای روش تزریق پلیمر در خاک جهت مقابله با خاک های مسئله دار

کلیپی جذاب از اجرای روش تزریق پلیمر در خاک جهت مقابله با خاک های مسئله دار

تزریق تراکمی یکی از راهکارهای جبران نشست های رخ داده در بستر سازه های موجود

تزریق تراکمی یکی از راهکارهای جبران نشست های رخ داده در بستر سازه های موجود

عملیات ترمیم فونداسیون نشست کرده خط لوله در یک مجتمع پالایشگاهی