نوشته‌ها

ابزار گزاری سازه ای و ژئوتکنیکی مرتبط با عملیات تزریق

کاربرد ابزار دقیق در حفاری و تزریق

ارائه ای جذاب از کاربرد ابزار دقیق در حفاری و تزریق

بهسازی بستر، مطالعات موردی تراکم، تزریق و ژئوسنتتیک ها نوشته بودهیما ایندرادنا و ژیان چو

کتابی جمع آوری شده از تازه ترین یافته های مهندسین در زمینه تراکم، تزریق و ژئوسنتتیک ها در پروژه های اجرائی که هر تجربه نمونه ای از تکنولوژی های جدید استفاده شده بهسازی خاک است.

تزریق شیمیایی و پایدارسازی خاک نوشته روبن کارول

روند پیشرونده استفاده از روش های بهسازی خاک مبتنی بر تزریق باعث شده است که این روش ها در چند سال اخیر توسعه ای فراوان پیدا کنند و این کتاب توانسته است به خوبی تحلیل این موضوع را انجام دهد.