نوشته‌ها

ابزار گزاری سازه ای و ژئوتکنیکی مرتبط با عملیات تزریق

کاربرد ابزار دقیق در حفاری و تزریق

ارائه ای جذاب از کاربرد ابزار دقیق در حفاری و تزریق

کلیپی جذاب از اجرای روش تزریق پلیمر در خاک جهت مقابله با خاک های مسئله دار

کلیپی جذاب از اجرای روش تزریق پلیمر در خاک جهت مقابله با خاک های مسئله دار

بهسازی بستر، مطالعات موردی تراکم، تزریق و ژئوسنتتیک ها نوشته بودهیما ایندرادنا و ژیان چو

کتابی جمع آوری شده از تازه ترین یافته های مهندسین در زمینه تراکم، تزریق و ژئوسنتتیک ها در پروژه های اجرائی که هر تجربه نمونه ای از تکنولوژی های جدید استفاده شده بهسازی خاک است.