روش انجماد خاک برای بهسازی از طراحی تا مطالعه موردی

توسعه و استفاده از شمع های انرژی (انرژی پایل) در انگلستان

ابزار گزاری سازه ای و ژئوتکنیکی مرتبط با عملیات تزریق

کاربرد ابزار دقیق در حفاری و تزریق

ارائه ای جذاب از کاربرد ابزار دقیق در حفاری و تزریق

انحراف گمانه ها، پایش و کنترل به وسیله ابزار دقیق

انحراف گمانه ها، پایش و کنترل به وسیله ابزار دقیق

اجرای سیستم های گودبرداری های عمیق

ارائه ای جذاب از روند طراحی و اجرای دیوار های نگهبان با استفاده از ستون های خاک و سیمانی اختلاط عمیق

استفاده از کیسون ها در جهت کاهش نشست شمع ها، مطالعه موردی

در این ارائه اجرائی و مطالعه موردی به بررسی استفاده از کیسون ها در کاهش نشست شمع های پرداخته شده است.