نشست پی های سطحی قرارگرفته بر خاک ها دانه ای

نام کتاب: بهسازی بستر و خاک

نام نویسنده: آلن لوتنگر

سال چاپ: ۱۹۹۵

درباره کتاب:

This report presents the results of a research project undertaken to provide a comprehensive state-of-the-art review of the procedures used by the geotechnical engineering profession to estimate  the settlement of shallow foundations resting on granular soil deposits. A comprehensive review was  made of the literature in order to summarize all of the existing design methods available and to  assemble reported case histories involving documented settlement of shallow foundations on  granular deposits. A Windows-based PC operated software package was developed which  incorporates the majority of the common design methods and allows the operator to predict settlement of a proposed foundation using the available methods. The results of the work are presented in this report and accompanying Appendices that comprise the overall final report.

دریافت کتاب