نوشته‌ها

روش الکترواسمزی بهسازی خاک، یک روش موثر حذف آلودگی از محیط خاک

روش الکترواسمزی بهسازی خاک، یک روش موثر حذف آلودگی از محیط خاک

بهسازی بستر، مطالعات موردی شیمایی، حرارتی و بیولوژیکی نوشته بودهیما ایندرادنا و ژیان چو

کتابی جمع آوری شده از تازه ترین یافته های مهندسین در زمینه بهسازی به روش های شیمیایی، الکتروکینتیکی، حرارتی و بیولوژیکی در پروژه های اجرائی که هر تجربه نمونه ای از تکنولوژی های جدید استفاده شده بهسازی خاک است.