نوشته‌ها

روش تراکم دینامیکی در پروژه شهر دریایی صباح حمد کویت

روش تراکم دینامیکی در پروژه شهر دریایی صباح حمد کویت

استفاده از روش تراکم دینامیکی در بهسازی خاک زمین های استحصالی از دریا

استفاده از روش تراکم دینامیکی در بهسازی خاک زمین های استحصالی از دریا

بهسازی بستر، مطالعات موردی تراکم، تزریق و ژئوسنتتیک ها نوشته بودهیما ایندرادنا و ژیان چو

کتابی جمع آوری شده از تازه ترین یافته های مهندسین در زمینه تراکم، تزریق و ژئوسنتتیک ها در پروژه های اجرائی که هر تجربه نمونه ای از تکنولوژی های جدید استفاده شده بهسازی خاک است.