نوشته‌ها

برتری دستگاه حفار دیوار دیافراگمی نسبت به دستگاه حفارشمع

توسعه و استفاده از شمع های انرژی (انرژی پایل) در انگلستان

استفاده از کیسون ها در جهت کاهش نشست شمع ها، مطالعه موردی

در این ارائه اجرائی و مطالعه موردی به بررسی استفاده از کیسون ها در کاهش نشست شمع های پرداخته شده است.