نوشته‌ها

روش انجماد خاک برای بهسازی از طراحی تا مطالعه موردی

کاربرد روش انجمادی بهسازی خاک در مترو خط C شهر رم

کاربرد روش انجمادی بهسازی خاک در مترو خط C شهر رم

حذف آلاینده ای از محیط خاک به روش بهسازی حرارتی

حذف آلاینده ای از محیط خاک به روش بهسازی حرارتی

پی های انرژی و سایر سازه های سطحی حرارتی

پی های انرژی و سایر سازه های سطحی حرارتی

بهسازی بستر، مطالعات موردی شیمایی، حرارتی و بیولوژیکی نوشته بودهیما ایندرادنا و ژیان چو

کتابی جمع آوری شده از تازه ترین یافته های مهندسین در زمینه بهسازی به روش های شیمیایی، الکتروکینتیکی، حرارتی و بیولوژیکی در پروژه های اجرائی که هر تجربه نمونه ای از تکنولوژی های جدید استفاده شده بهسازی خاک است.