مکانیک خاک و روش های مشاهده ای، چالش های پیش رو در تاسیسات سد باطله معدن مس زلانزی

نام مقاله:

Soil mechanics and the observational method: challenges at the Zelazny Most copper tailings disposal facility

سال چاپ: ۲۰۱۴

لینک دسترسی آنلاین به مقاله

لینک دسترسی به ژورنال

چکیده مقاله:

This paper illustrates the geotechnical aspects of the development of one of the world’s largest copper tailings disposal facilities, located at Zelazny Most in south-west Poland. Its operation commenced in 1977 and, by the end of 2013, 527 × ۱۰۶ m۳ of tailings had already been stored within a confining embankment dam (‘ring dam’) of about 14·۳ km in total length. The foundations of the ring dam lie on Pleistocene deposits, underlain by a thick sequence of Pliocene sediments. The period of operation of the facility will continue until exhaustion of the ore body, which is estimated to occur in 2042, when the total volume of tailings stored will reach 1000 × ۱۰۶ m۳. The development and the use of the Zelazny Most facility is affected by a number of significant geotechnical hazards, including the phenomenon of flow liquefaction, as is often the case for such structures…..