مدل سازی عددی پدیده روانگرائی در سد های خاکی

نام مقاله:

Numerical Investigation of liquefaction in earth dams: A Comparison of Darcy and Non-Darcy flow models

سال چاپ: ۲۰۱۹

لینک دسترسی آنلاین به مقاله

لینک دسترسی به ژورنال

چکیده مقاله:

The present study evaluated the numerical analysis of liquefaction and consequent high seepage flow velocity through a nonlinear flow law of porous media. To this end, finite element method, as well as a generalized Newmark scheme was applied to the spatial discretization of nonlinear governing equations and the time integration, respectively. In addition, a generalized plasticity theory was employed to simulate the elasto-plastic behavior of the soil under seismic loading, followed by validating the developed numerical model using physical experiments of centrifuge model test. Then, the Darcy and non-Darcy flow models were compared through the dynamic analysis of the failure of lower San Fernando dam under 1971 earthquake and the effect of non-Darcy flow on the evaluated liquefaction potential and dynamic response of dam was investigated accordingly.

دریافت مقاله