شبکه جریان ایجاد شده ناشی از تراوش آب در زیر سپر

دریافت ویدئو

شبکه جریان آب در خاک ترسیمی گرافیکی از جریان دوبعدی آب زیرزمینی درون لایه های نفوذ پذیر خاک است.

ترسیم این شبکه غالبا با استفاده از حل مسائل آب در خاک استفاده می شود که در آن تحلیل هندسه باعث غیر عملی شدن راه حل های تحلیلی می شود. این روش قالبا در مهندسی عمران، هیدرولوژی و یا مکانیک خاک برای کنترل اولیه جریان زیر سازه های هیدرولیکی مانند سد و یا دیوار های شیت پایلی استفاده می شود. بدین ترتیب، شبکه ای با استفاده از رسم دسته ای از خطوط هم پتانسیل ایجاد می شود، شبکه جریان می گویند. شبکه جریان ابزار مهمی برای برای تحلیل مسائل جریان دو بعدی آب در خاک است . شبکه جریان یک روش گرافیکی است.

این روش شامل ترسیم در ناحیه جریان یا خطوط جریان و همپتانسیل است که در تمام نواحی بر یکدیگر عمود اند. شبکه ای را می سازند که هر چشمه ی آن بر یک دایره محیط می شود. عموما دو نوع سطح (نواحی مرزی) وجود دارد که یا در آن ها مقادیر ثابت پتانسیل و هد هیدرولیکی وجود دارد (مرز های بالادست و پایین دست) و یا در آن مرزها جریان وجود ندارد.

برطبق ریاضیات، رویه رسم این شبکه شامل رسم کانتور هایی برای توابع جریان و پتانسیل است. این توابع هر دو برای ارضای شرایط تابع لاپلاس ایجاد شده اند. خطوط جریان نشان داده شده نماینده خطوط مماس بر جریان اند و خطوط همپتانسیل نماینده خطوط با هد ثابت اند.

رسم شبکه جریان باعث ایجاد یک حل تقریبی برای مسئله جریان آب در خاک می شود. اما این شبکه جریان می تواند با استفاده از روش های کامپیوتری عددی دقیق تر شود.

قانون دارسی جریان آب به درون شبکه را توضیح می دهد. که در آن هد آب به وسیله حرکت آن در خاک کاهش می یابد.