ماسه سریع چیست ؟ و چگونه باعث خرابی سد ها می شود ؟

ماسه سریع نوعی مصالح دانه ای است که در حال اشباع و افزایش فشار آب حفره ای می تواند سست شود و مقاومت خود را از دست بدهد. زمانی که آب نتواند از حفرات ماسه سریعا خارج شود باعث کاهش تنش موثر شده و جریان رو به بالای آن باعث جریان ماسه می شود که به آن ماسه سریع می گویند. این ماسه ها شاید در نگاه اول بسیار متراکم به نظر برسند اما پس از وارد شدن یک شوک به آن ها مثل زلزله یا افزایش ناگهانی فشار آب حفره ای مقاومت خود را از دست می دهند.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.