جت آب خروجی از نازل دستگاه حفاری جت گروتینگ

دریافت ویدئو

بطور کلی وابسته به نوع خاک، سه مکانیزم اندرکنشی نشت، فرسایش و برش نشان داده شده در شکل زیر و جدول روبرو می ‏تواند شکل گیرد.

به طور معمول، سه شیوه جهت اجرای تزریق پرفشار وجود دارد که بر اساس تعداد سیال ­های مورد استفاده، تقسیم ­بندی می ­شوند. این سه روش عبارتند از سیستم تک سیال، دو سیال و سه سیال. انتخاب بهترین روش عموماً به نوع خاک، خواص فیزیکی و نوع کاربرد موردانتظار از توده خاک سیمان بستگی دارد.