نوشته‌ها

طراحی جت گروتینگ

طراحی جت گروتینگ را بیاموزید.

طراحی جت گروتینگ روندیست، که هدف کلی آن افزایش ظرفیت باربری خاک در فشار و برش است. کنترل نشست، مقابله با روانگرایی و کاهش نفوذپذیری نیز اهداف دیگر طراحی جت گروتینگ است. در هریک از اهداف مذکور مطابق با روابط مربوطه محاسبات صورت می‏ گیرد. لیکن به طور خلاصه رفتار این ستون‏ ها مشابهت زیادی به رفتار سایر المان‏ های قائم نظیر شمع دارد.

در این مطلب شما با روش اجرای طراحی جت گروتینگ آشنا خواهید شد.


به عنوان مثال با در نظر گرفتن مقاومت اصطکاکی و نوک، ظرفیت باربری مجاز ژئوتکنیکی ستون های جت گروتینگ تعیین می‏ شود. همانند شمع‏ ها، ظرفیت این ستون‏ ها عبارت است از حداقل ظرفیت مجاز ژئوتکنیکی و سازه‏ ای ستون‏ ها. ظرفیت سازه ‏ای ستون‏ ها نیز براساس مقاومت تک‏ محوری مغزه ‏های اخذ شده از ستون و یا بارگذاری بزرگ مقیاس ستون‏ ها قابل محاسبه و کنترل می ‏باشد. بنابراین یکی از پارامترهای مهم طراحی ستون ­های تزریق، مقاومت فشاری محصور­نشده مخلوط خاک و سیمان حاصل از این روش می­باشد. می­توان پس از اجرای آزمایشی یک ستون در خاک پروژه و نمونه ­گیری از عمق­ های مختلف این ستون، مقاومت ۲۸ روزه نمونه­ ها را بدست آورد و طراحی اولیه بر این اساس اصلاح گردد. همانطور که در ملاحظه می­ بینید مقاومت فشاری خاک سیمان رابطه مستقیمی با جنس خاک و میزان سیمان بکار رفته در گروت دارد.

رابطه نسبت سیمان مصرفی و مقاومت فشاری ستون تزریق پرفشار

رابطه نسبت سیمان مصرفی و مقاومت فشاری ستون تزریق پرفشار

در مرحله بعد نشست نیز کنترل می ‏گردد. این نشست با توجه به عواملی تعیین می شود. سختی ایجاد شده ناشی از وجود ستون ‏های جت گروتینگ و مشارکت آن ها در تحمل بارهای وارده با خاک.

نمونه ای از خروجی محاسبات نشست، ظرفیت باربری ستون ‏های جت گروتینگنمونه ای از خروجی محاسبات نشست، ظرفیت باربری ستون ‏های جت گروتینگ

در بحث مقابله با پدیده روانگرایی چنانچه فواصل ستون‏ ها کافی باشد. می ‏توان انتظار داشت که تغییرشکل برشی ایجاد شده در اثر زلزله به دلیل افزایش سختی برشی توده خاک مسلح شده با ستون ‏های جت‏ گروت کاهش یافته. لذا برای افزایش ضریب اطمینان در برابر روانگرایی، این ستون­ ها به کاهش نسبت تنش سیکلی کمک می­ نمایند.

نمونه­ ای از مدلسازی انجام شده برای ترکیب ستون و خاک در مقابله با پدیده روانگرایی

نمونه­ ای از مدلسازی انجام شده برای ترکیب ستون و خاک در مقابله با پدیده روانگرایی

 کاهش تنش سیکلی و افزایش ضریب اطمینان در مقابل روانگرایی با اثر مسلح‏ کنندگی ستون‏ های جت گروتینگ در خاککاهش تنش سیکلی و افزایش ضریب اطمینان در مقابل روانگرایی با اثر مسلح‏ کنندگی ستون‏ های جت گروتینگ در خاک

در مقوله نشت آب نیز این ستون‏ ها بصورت دیواره‏ای و یا کف‏بندی استفاده می شود. این ستون ها قادر به کاهش جریان نشت می‏ گردند. که محاسبات آن با توجه به افزایش طول شبکه جریان و کاهش نفوذپذیری در محل ستون ها انجام می ‏شود.

نمونه‏ هایی از نتایج بکارگیری ستون‏ های جت گروتینگ بصورت دیواره‏ای و کف‏بندینمونه‏ هایی از نتایج بکارگیری ستون‏ های جت گروتینگ بصورت دیواره‏ای و کف‏بندینمونه‏هایی از نتایج بکارگیری ستون ‏های جت گروتینگ بصورت دیواره‏ای و کف‏بندینمونه ‏هایی از نتایج بکارگیری ستون‏ های جت گروتینگ بصورت دیواره‏ای و کف‏ بندی

در پایدارسازی دیواره ‏های گود نیز می ‏بایست علاوه بر برش به اثر اندرکنشی خمش و فشار توجه داشت.  المان‏ های کششی مناسب و ویلرهای افقی در طراحی منظور گردد.

نمونه‏ هایی از نتایج پوش برش، خمش و نیروی محوری و نمودار اندرکنش در ستون جت گروتینگ دیواره گود