نوشته‌ها

بهسازی خاک بوسیله الیاف پلی استر

در این مقاله اثر اضافه سازی الیاف پلی استر با طول ۷ سانتی متر به خاک و تسلیح آن بر روی زاویه اصطکاک برشی خاک بوسیله آزمایش برش مستقیم بررسی شده است.